Adatkezelési szabályzat

TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A NATURAL PHARMACEUTICALS KFT ÉS NATURAL PHARMACEUTICALS SP. Z.O.O ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

A Natural Pharmaceuticals Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.) és a Natural Pharmaceuticals Sp.z.o.o. (székhely: Domaniewska utca 28, 02-672 Varsó, Lengyelország); “Adatkezelők”;) személyes adatai Adatkezelők általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Direkt marketing

Amennyiben Ön termékeket rendelt az Adatkezelőktől, úgy az Adatkezelők jogos érdeke alapján az Ön lakcímét, telefonszámát és nemét arra is felhasználhatják, hogy Önt ajánlataikkal és újdonságaikkal postai úton illetve természetes személy általi (azaz nem automata) telefonhívás útján megkeressék. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelők jogos érdeke.
Amennyiben a fenti tájékoztatásra nem tart igényt, úgy tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja a dpo@natural.co.hu email címen.

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy az Adatkezelők az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezelik az Ön alábbi adatait közvetlen üzletszerzés, direkt marketing tevékenységgel összefüggésben:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím, születési idő, nem, adott esetben hangfelvétel, a korábbi vásárlások és igénybe vett szolgáltatások alapján keletkezett adatok.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön direkt marketing, illetve közvetlen üzletszerzéshez való hozzájárulása nem feltétele annak, hogy az Adatkezelőkkel szerződést kössön vagy az Adatkezelőktől termékeket rendeljen.

Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

dpo@natural.co.hu, 06-1-796-46-10, 1056 Budapest, Váci utca 81.

Jelen pont szerinti adatait a direkt marketing anyagok küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelők kijelölt munkavállalói, az Adatkezelők részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelők direkt marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek, az Adatkezelők telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott adatokat, illetve a Társaságtól korábban vásárolt termékek alapján keletkezett adatokat arra a célra is felhasználjuk, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagokat küldjünk. A fenti tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

1.2 Nyereményjátékok szervezése

Amennyiben Ön részt vesz az Adatkezelők bármelyike által időről időre szervezett promócióban vagy nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a az adott Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön és az adott Adatkezelő között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig az adott Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Ön a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy az adott Adatkezelő adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, az adott Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az adott Adatkezelő kijelölt munkavállalói, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelő marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek, az Adatkezelő telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek, illetve az adott nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá.

1.3 Megrendelések teljesítése és a megrendelések teljesítésével összefüggő kapcsolattartás

Amennyiben Ön az Adatkezelők bármelyikétől termékeket rendel meg, úgy a megrendelések teljesítésével összefüggésben az adott Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; nem; születési idő, korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, adott esetben hangfelvétel.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy egy termék megrendelésével Ön és az adott Adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az adott Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a terméket kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban, amennyiben nemét nem adja meg, úgy adott esetben nem tudjuk a megfelelő megszólítást választani.

Jelen pont szerinti adatait a megrendelés teljesítését követő 5 évig, az adott Adatkezelő adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, az adott Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az az adott Adatkezelő kijelölt munkavállalói, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelő telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek, az Adatkezelő termékeinek raktározásával és kézbesítésével, valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.4 Webshop

Amennyiben Ön az Adatkezelők termékeit az Adatkezelők bármelyike által üzemeltetett webshopon keresztül vásárolja meg, úgy ezzel összefüggésben az adott Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; születési idő, korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, IP cím. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy egy termék webshop útján való megrendelésével Ön és az adott Adatkezelő között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig az adott Adatkezelőt adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik.

Jelen pont szerinti adatait a webshopos regisztrációjának törléséig kezeljük, a webshopon keresztül leadott megrendeléseivel kapcsolatos adatokat pedig az 1.3 pont szerinti időtartamig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelő termékeinek raktározásával és kézbesítésével, valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek, illetve az Adatkezelő online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.5 Panaszkezelés

Amennyiben a megrendelésével összefüggésben kapcsolatfelvételre van szükség vagy panasszal fordul az Adatkezelők bármelyikéhez, úgy ezzel összefüggésben az adott Adatkezelő az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; születési idő, korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, a kapcsolattartás, illetve a panaszkezelés során keletkező adatok, adott esetben hangfelvétel. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) illetve c) pontja (“jogi kötelezettség teljesítése”), figyelemmel arra, hogy az Ön megrendelésével kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Adatkezelő köteles figyelembe venni, azok alapján eljárni.

Jelen pont szerinti adatait a panasz lezárásától számított 3 évig (hangfelvétel esetében 5 évig) kezeljük a fogyasztóvédelmi törvény alapján.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, az Adatkezelő telemarketing szolgáltatásait nyújtó jogi személyek, illetve a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.6 Követeléskezelés

Amennyiben az adott Adatkezelő felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy az adott Adatkezelő az Önnel szemben esetlegesen fennálló követelésének érvényesítésével kapcsolatban az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; születési idő, a kérdéses megrendelésre és annak teljesítésére vonatkozó adatok, számlasorszám. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”), figyelemmel arra, hogy Ön és az adott Adatkezelő között szerződés jött létre, melynek teljesítésével kapcsolatban Önt kötelezettségek terhelhetik.

Jelen pont szerinti adatait a követelés teljesítéséig vagy annak elévüléséig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz az Adatkezelő munkavállalói, az Adatkezelő részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, valamint az Adatkezelő részére követeléskezelő szolgáltatást nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

2. Az adatkezelők:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az 1.1 pont szerinti adatok tekintetében az Adatkezelők, az 1.2-1.6 pontok szerinti adatok tekintetében az adott Adatkezelő.

Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Dariusz Łępicki

cím: 1056 Budapest, Váci utca 81 vagy emailben (dpo@natural.co.hu)

Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon, 06-1-796-46-10), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Busnyák Tündével kell felvennie a kapcsolatot

Az Adatkezelők által kezelt személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező címzettek listája:

 

• UniCall Communication Group Kft. (ügyfél-kapcsolattartás, értékesítés) • CallComm Zrt.(ügyfél-kapcsolattartás, értékesítés) • UAB Kaunas Communication Center (informatikai hátteret biztosítja) • CPI – Centrum Prac Introligatorskich (logisztika, csomagolás, szállítás) • ESECO System AB (háttérrendszert és kezelőfelületet biztosító cég) • EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. (nyomdai tevékenységek) • Prografix Sp. z o.o. (nyomdai tevékenységek) • Ikontent Digital Europe Kft. (eCommerce értékesítés, lead generation, honlap-karbantartás) • FreshMail sp. z o.o. (e-mail szolgáltatások) • OTP Mobil Service Limited Liability Company (technikai feltételek biztosítása a megrendelések pénzügyi teljesítéséhez) • Magyar Posta (rendelések kézbesítése) • Eurodoc 2000 Kft. (adatfeldolgozás) • Docutrend Kft. (adatfeldolgozás) • Benhauer Sp. z o.o. /SALES manago/ (Marketing automatizálás) • Nemzetközi Követeléskezelő Kft. (követeléskezelés) • CREDITFORTE Kft. (követeléskezelés) • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (rendelések kézbesítése)

 

Az Adatkezelők által kötött szerződés meghatározza az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos adatkezelői felelősség megoszlását. A megállapodás lényegét a jelen tájékoztatással az Ön rendelkezésére bocsátjuk a GDPR 26. cikk (2) bekezdése szerint.

A közös adatkezelésről szóló megállapodásban az Adatkezelők meghatározták (i) az Ön személyes adatainak kezelésével, (ii) az Ön jogainak gyakorlásával, (iii) a jelen tájékoztató szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeiket és felelősségi köreiket.

A közös adatkezelésről szóló megállapodás alapján az Önök számára kijelölt kapcsolattartó az Adatkezelők fent említett adatvédelmi tisztviselője.

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 26. cikk harmadik bekezdése alapján, a közös adatkezelésről szóló megállapodás feltételeitől függetlenül Ön mindegyik közös adatkezelő vonatkozásában és mindegyik közös adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait (jelen tájékoztató 4. pont).

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait az Adatkezelők székhelyein illetve az Adatkezelők által alkalmazott informatikai rendszerekben (CMS rendszer) tároljuk az Adatkezelők székhelyén és az Adatkezelők cégcsoportjának az EU területén található, ellenőrzött és zárt helyen található szerverein, illetve felhőalapú háttértárakban.

Az Adatkezelők megtesznek minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések:

• Papír alapú kuponok: Lengyelországban kerültek archiválásra.

• Elektronikus adatok: Amazon szerver Frankfurtban található, Németországban. A kuponok scannelve kerülnek feltöltésre a CMS rendszerbe Amazon szerver adatvédelmi elérhetősége: https://aws.amazon.com/blogs/security/all-aws-services-gdpr-ready

Az Adatkezelők a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítják, hogy IT rendszerük működését szabályzatokban rögzítik, IT rendszerüket folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látják el, elektronikus eszközeiket jelszóval védik, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítják, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához, az Adatkezelők üzleti titkai és az általuk kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő titoktartási megállapodásokat kötöttek.

Az Adatkezelők személyes adatok továbbítását kizárólag titkosított vagy jelszóval védett formában engedélyezik, erről a dolgozóikat rendszeresen tájékoztatják írásban és oktatásokkal egyaránt.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátják. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig kötelesek arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül töröljék, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; – a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Adatkezelők késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy ii) megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőket terheli.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelők Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelők ezt akadályoznák. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőktől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dariusz Łępicki-től kérhető levélben (1056 Budapest, Váci utca 81.) vagy emailben (dpo@natural.co.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon, 06-1-796-46-10), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Busnyák Tündével kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2023.03.10-től