Játékszabályzat

„Az én étrend-kiegészítőim” VERSENY SZABÁLYZATA (a továbbiakban: „Szabályzat”)

 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
  1. „Az én étrend-kiegészítőim” verseny (a továbbiakban: „Verseny”) szervezője a Natural Pharmaceuticals Kft (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.; cégjegyzékszám: 01-09-182955; a továbbiakban: „Szervező”).
  2. jelen szabályzat meghatározza a Verseny részvételi feltételeit és szabályait, továbbá a Verseny résztvevőinek és Szervezőjének jogait és kötelességeit.
  3. A Verseny megrendezésére Magyarország területén kerül sor.
  4. A Versenyben való részvétellel a Résztvevő kötelezően elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
  5. A Verseny ideje alatt a Szabályzat elérhető lesz a Szervező székhelyén és az www.omegamarine.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon.
  6. A Szervező a Versenyt a hagyományos postai úton és a www.omegamarine.hu/jatekszabalyzat internetes oldal (a továbbiakban: „Weboldal”) közvetítésével bonyolítja.
 2. A VERSENY TÁRGYA ÉS CÉLJA
  1. A verseny tárgya a Szabályzatban meghatározott elvek alapján kiválasztani, a Szervező szubjektív megítélése alapján, a „Miért a Natural Pharmaceuticals étrend-kiegészítőit választod?” kérdésre adott legeredetibb válaszokat.
  2. A Verseny célja a Szervező termékeinek népszerűsítése és reklámozása.
 3. A VERSENY IDŐTARTAMA
  1. A Verseny 2018. július 2-től 2024. december 31-ig tart, és heti szakaszokra oszlik (7 nap, amely hétfőn 17 óra 00 perctől indul és hétfőn 16 óra 00 percig tart).
  2. A Verseny meghirdetése a Weboldalon történik.
 4. A VERSENY RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
  1. A Verseny résztvevője (a továbbiakban: „Résztvevő”) kizárólag olyan személy lehet, aki:
   • a. a magyar jog szerint cselekvőképes,
   • b. a Szervező ügyfele, és aki Verseny időtartamát megelőző 12 hónap alatt bármilyen Natural Pharmaceuticals étrend-kiegészítőt megrendelt és kifizetett és nincs fizetési hátraléka a megrendeléssel összefüggésben,
   • c. a jelen Szabályzatban meghatározott elvek alapján csatlakozik a Versenyhez, miután a Szabályzat tartalmát megismerte és a benne foglalt feltételeket elfogadta.
  2. A Verseny Résztvevői nem lehetnek a Szervező alkalmazottai, képviselői és munkatársai, sem olyan személyek, akik részt vesznek a Verseny előkészítésében és lefolytatásában, sem azok családtagjai, vagyis házastársak, gyermekek, szülők és testvérek, sem a velük egy háztartásban áéú személyek.
  3. A Versenyben való részvétel önkéntes és díjmentes.
 5. VERSENYNEVEZÉS
  1. A Résztvevő oly módon jelzi a Versenyben való részvételi szándékát, hogy válaszol a „Miért a Natural Pharmaceuticals étrend-kiegészítőit választod?” versenykérdésre, továbbiakban: „Versenynevezés”.
  2. A Versenynevezésben megküldött válasszal – a továbbiakban: „Válasz” – szemben támasztott követelmények:
   • a. legyen válasz a feltett versenykérdésre,
   • b. legyen eredeti,
   • c. csak egy szerzője legyen.
  3. Tilos jogsértő vagy a Versenyszabályzatban foglaltaktól eltérő választ nevezni, különösen olyanokat, amelyek:
   • a. jogellenesek vagy sértik a jóerkölcsöt vagy közízlést,
   • b. sértik valamely harmadik személy személyiségi jogait vagy méltóságát, jó hírnevét.
  4. Szabályos Versenynevezésnek tekintendő a Szabályzatban foglalt irányelvekkel összhangban lévő Válasz megküldése a Verseny időtartama alatt:
   • a. postai úton, a Szervező, Budapest, 1056 Váci utca 81. címre, „Verseny” megjegyzéssel. A Válasz nevezési dátumának azt a dátumot kell tekinteni, amikor a nevezés a Szervezőhöz beérkezik.
   • b. a Szabályzat szerinti Válasz megküldése a Verseny időtartama alatt www.omegamarine.hu/jatek oldalon lévő űrlap használatával.
  5. A szabályosan beküldött Versenynevezés részt vesz valamennyi Verseny-szakaszban, attól a naptól kezdve, ahogy azt a Szervezőnek kézbesítik, egészen a Verseny végéig az 5.6. bekezdés kikötésével.
  6. Az a Versenynevezés, amely már a Szabályzat 6.1. bekezdésében említett díjazásban részesült, nem vesz részt a Verseny további szakaszaiban.
 6. DÍJAK
  1. A Szervező a Nevezésben foglalt, saját megítélése szerinti legeredetibb választ hetente egyszer, 10.000,- Ft azaz tízezer forint értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazza (továbbiakban: a Szabályzat 7.2. és 7.3. bekezdéseinek megfelelően kiválasztott nyertesnek adományozott „Díj”), amely a SPAR áruházak valamelyikében váltható be Magyarország területén 2023.12.30-ig.
  2. A Díj átvétele céljából az áruház felkeresésével kapcsolatos utazási költséget a Nyertes saját maga fedezi.
  3. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.
 7. A VERSENY ELDÖNTÉSE ÉS A DÍJAK ÁTVÉTELE
  1. A Verseny eldöntése céljából a Szervező, a Szervező képviselőiből álló 4-személyes zsűrit nevez ki (a továbbiakban: „Zsűri”).
  2. A Verseny Zsűrije hetente egy olyan nyertest választ ki (a továbbiakban: „Nyertes”), akinek a Versenynevezései és Válaszai megfelelnek a Szabályzatban foglalt feltételeknek és akinek a Válaszait a Zsűri az eredetiség szempontjából a legmagasabb szintűnek értékeli.
  3. A Verseny eredményeit az érintett hét végétől számított 14 napon belül közzéteszik a weboldalon.
  4. A Nyerteseket telefonon vagy email útján értesítik a nyereményről.
  5. A Nyertes a Díjra nem tarthat igényt amennyiben bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
 8. PANASZKEZELÉS
  1. A Versennyel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat írásban lehet bejelenteni az alábbi címen: Natural Pharmaceuticals Kft, Budapest, 1056 Váci utca 81., „Verseny” megjegyzéssel.
  2. A reklamáció jogával csak a Verseny Résztvevői élhetnek.
  3. Az írásos reklamációt „Verseny” megjegyzéssel kell beküldeni, és a reklamációnak tartalmaznia kell a Résztvevő nevét, pontos címét, továbbá a reklamáció okát, pontos leírását, valamint a Résztvevő igényét.
  4. A reklamációkat a Szervező a reklamáció kézhezvételétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. A Résztvevő a Szervező döntéséről, a reklamációban megadott címre kiküldött ajánlott levélben kap értesítést a reklamáció kivizsgálását követő 7 napon belül.
 9. SZERZŐI JOGOK
  1. A Versenynevezés megküldésével, a Résztvevő a Szervezőnek díjmentesen, nem kizárólagos és harmadik személynek szabadon átengedhető felhasználási jogot ad a Válasz bármilyen felhasználására, így különösen a Szervező honlapján, a Weboldalon vagy más weboldalakon, bármilyen kommunikációs csatornán, médiumban vagy anyagban történő közzétételhez, bármely módon történő nyilvánossághoz közvetítéshez, többszörözéshez, terjesztéshez a Szervező reklámozási és promóciós céljaira területi és időbeli korlátozás nélkül a Válasz teljes védelmi idejére tetszés szerinti alkalomra / példányszámra, akár átdolgozással is, a reklámozással érintett termék forgalmazásához szükséges bármely módon és mértékben, és bármely reklámhordozón történő felhasználáshoz. A Szervező nem köteles ezzel a felhasználási joggal élni és jogosult a Választ módosítani / átdolgozni az igényei szerint.
  2. Amennyiben a Szerzői jogról szóló törvény értelmében bármilyen egyéb hozzájárulás szükséges a Résztvevőtől a Válasz bármilyen egyéb kezelése kapcsán (pl. annak módosítása, feldolgozása, lefordítása, közös mű létrehozása, stb.), úgy kell tekinteni, hogy ezt a hozzájárulást a Résztvevő a Válasz küldésével megadta. Amennyiben a Szerzői jogról szóló törvény írásbeli engedélyt ír elő, a Résztvevő kötelezi magát arra, hogy az engedélyt írásban adja meg a Szervező által kommunikált értesítés esetén.
  3. A Szervező jogosult a felhasználási engedélyt egyoldalúan harmadik személynek átengedni (vagy további felhasználási engedélyt biztosítani) harmadik személy részére saját belátása és döntése alapján. A Versenyben való részvétellel és a Válasz megküldésével a Résztvevő kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Válasz kizárólagos szerzőjeként a Résztvevő jogosult a jelen pont szerinti felhasználási jogot engedni. Abban az esetben, ha a Verseny során vagy bármikor annak befejezését követően, a Résztvevő a fent szavatossági nyilatkozata valótlannak bizonyul, úgy a Résztvevő felelős teljes mértékben az összes olyan kárért és sérelemért, amelyet ennek kapcsán a Szervezőnek okozott, és a Szervező vállalja ezen károk teljeskörű, azonnali megfizetését és az okozott sérelem megszüntetését és a Résztvevő bármilyen nyereményre vonatkozó igénye is megszűnik.
  4. A Résztvevő teljeskörű felelősséggel tartozik a harmadik felekkel szemben a Válasz beadásával és a felhasználási engedély megadásával kapcsolatban, beleértve a harmadik felek igényeit és a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályban lévő szabályozások, valamint egyéb törvények rendelkezéseivel kapcsolatban. Részvétele által minden egyes Résztvevő kifejezetten megerősíti, hogy a Versenybe beküldött Válasz a saját eredeti műve, azaz semmilyen módon nem sért semmilyen szerzői joggal védett művet. Hasonlóképpen a Résztvevő kijelenti, hogy a Válasz jelen Szabályzat szerinti felhasználása nem sérti harmadik felek bármilyen jogát. Az összes szükséges hozzájárulás, amelyek a Válasz Versenybe való leadásához kapcsolódnak, megadásra kell kerüljenek a Résztvevő által saját költségére és saját felelősségére. Amennyiben egyértelművé válik, hogy a Résztvevő egy harmadik személy jogait megsértette cselekedetei által, különösképpen szerzői jogát vagy személyiségi jogait, a versenyző felelős teljes körűen az ilyen jellegű jogsértésért.
 10. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
  1. A Versenyben való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Verseny során szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Résztvevőknek a Szabályzat elfogadásával adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza, hogy a Nyertest megállapítsa, a Díjról a Nyerteseket telefonon vagy elektronikus úton értesíthessék, illetve a Díjat átadják. A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a Díj átadása előtt ellenőrizze. A Résztvevő a Versenyben történő részvétellel hozzájárul, hogy a Szervező a Weboldalon vagy a Szervező egyéb weboldalain a Nyertesek nevét, korát, lakóhelyük városának nevét, fényképét és a nyerés tényét, valamint a Nyertes a Díjjal kapcsolatos rövid nyilatkozatát a Díj megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák, valamint ahhoz, hogy a Díj tárgyát képező esemény keretében a Szervezők a Résztvevőkről fényképet és videófelvételt készítsenek.
  2. A Szervező mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://omegamarine.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ honlapon. A Versenyben való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta.
  3. A Szervező a Versennyel kapcsolatban a 10.1. pontban említett cél megvalósulásáig kezelik a Résztvevők jelen Szabályzat szerint megadott adatait.
  4. A Szervező a következő résztvevői adatokat gyűjti be és kezeli: név, lakcím/pontos levelezési cím, telefonszám, e-mail.
  5. A Szervező kijelenti, hogy a versenyben résztvevők adatainak kezelése nem automatikus módon történik, és profilalkotásra nem kerül sor.
  6. A Résztevők adataihoz a 10.2 pontban említett adatkezelési tájékoztatóban megjelölt címzettek férhetnek hozzá a fenti célok megvalósításához szükséges körben.
  7. A Szervező adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki felügyeli az adatkezelés szabályosságát, és akivel az alábbi e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot: dpo@natural.co.hu
 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A Szervező a Díj illetve azok kézbesítése tekintetében felelősségét és szavatosságát a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja.
  2. A Szervező nem vállal felelősséget az internetkapcsolat működéséért, különösen a működésben beállt szünetekért, annak „lefagyásáért” vagy torzításokért, amelyek következtében a Versenynevezés elveszhet vagy tartalma sérülhet.
  3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog előírásait kell alkalmazni.
  4. A jelen Versennyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséből eredő minden vitás kérdésre a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
  5. A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat módosításának jogát, bármikor és az okok megadása nélkül, amennyiben ez nem befolyásolja a Résztvevők számára hátrányosan a jelen részvételi feltételeket vagy nem fosztja meg a Résztvevőket a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megszerzett jogaiktól.
  6. A Versenyben való részvétellel kapcsolatos minden költség, beleértve a Versenynevezés elküldési díját is a Verseny Résztvevőjét terheli.

Budapest, 2018.10.01