ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK NATURAL PHARMACEUTICALS KFT

Natural Pharmaceuticals Kft. („Társaság”)
Székhelye: Budapest, 1056 Váci utca 81.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09182955;
Adószáma: 24797922-2-41.
info@omegamarine.hu
Ügyfélszolgálat: 06-1-796-17-01

 1. Meghatározások

Jelen Szerződés alkalmazásában:

Vásárló: a Társaságtól terméket, étrend-kiegészítőket rendelő természetes személy.

Termék: olyan áru, mely a Társaság által kínált termékek, étrend-kiegészítők választékának részét képezi.

 1. Általános rendelkezések

A Társaság a kínálatában elérhető termékeket értékesíti. A regisztrációhoz  illetve a webshopon történő megrendeléshez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása kötelező.

 1. Adatkezelés

A Natural Pharmaceuticals Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81.) és a Natural Pharmaceuticals S.p.z.o.o (székhely: Domaniewska utca 28, 02-672 Varsó, Lengyelország) a Vásárló személyes adatait kezelik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szerint.

Az adatkezelés célja az adatkezelők bármelyikének adott megrendelések teljesítése, megrendelőkkel való kapcsolattartás, panaszkezelés, nyereményjátékok szervezése, webshop üzemeltetése, valamint az esetleges követelések érvényesítése. Amennyiben ehhez a rendelés leadásakor Ön külön hozzájárult, úgy az adatkezelők személyes adatait arra is felhasználhatják, hogy ajánlataival, híreivel megkeresse őt („direkt marketing”). Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás, különös tekintettel az érintett jogaira elérhető a https://omegamarine.hu/adatkezelesi-szabalyzat honlapon található adatvédelmi tájékoztatóban.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: Natural Pharmaceuticals Kft: NAIH-73535/2014

 1. Rendelés

A Társaság az www.omegamarine.hu oldalon elérhető termékeket interneten, telefonon keresztül, valamint megrendelőlap útján kínálja fel értékesítésre. Ezzel a Társaság ajánlati felhívást tesz. A Vásárló ezeken a megrendelési csatornákon elérhető ajánlati felhívásra fejezheti ki vásárlási szándékát megrendelés (ajánlat) leadásával. Minden megrendelés egy termék adott meghatározott időszakra elegendő mennyiségét tartalmazza kapszulában vagy tablettában.

Megrendelést csak a 18. életévét betöltött természetes személy adhat le.

A megrendelés adatait ügyfélnyilvántartó rendszerünkben tároljuk.

Az adott megrendelés leadását megelőzően a Társaság az adott megrendelési csatornához illeszkedő tájékoztatást ad az adott megrendelési csatornán leadható megrendelés részleteiről, illetve arról, hogy az az adott megrendelés valamelyik, a Társaság által kínált speciális vásárlási konstrukcióba tartozik-e. Az adott megrendelés speciális feltételeinek a kifejezett elfogadása a Vásárló részéről a megrendelés leadásának (az ajánlat megtételének) a felététele. Amennyiben az adott megrendelési konstrukció speciális feltételelei és a jelen Általános Szerződési Feltételek közötti ellentmondás esetén az adott konstrukció speciális feltételei irányadók.

A Társaság az alábbi, speciális megrendelési konstrukciókat alkalmazza.

a)Első promóciós termék megrendelése

A Társaság időről időre promóciót hirdet, amelynek tárgya az első promóciós termék kedvezményes megrendelése. Ilyen esetben a termék csomagolása – annak fajtájától függően – 30, 60, 90 vagy 360 kapszulát/tablettát tartalmaz. A Vásárlónak kizárólag a promóciós ajánlatban feltüntetett postaköltséget kell megfizetnie.

A Társaság termékkínálatára nézve évente, háztartásonként kizárólag egy ilyen megrendelés adható le. A Társaság az ugyanabból a háztartásból, egy éven belüli további ilyen megrendeléseket visszautasítja.

Az első promóciós termékek megrendelése nem jár további vásárlási kötelezettséggel.

b) Folyamatos termékellátást biztosító konstrukciók

A Társaság biztosítani kívánja, hogy a Vásárló által kiválasztott étrend-kiegészítő – annak javasolt fogyasztási adagjától függően – folyamatosan a Vásárló rendelkezésére álljon, amelynek érdekében az alábbi konstrukciókat kínálja.

ba) Havi vagy kéthavi adagok folyamatos megrendelése

Az adott megrendelésre vonatkozó speciális feltételek elfogadása esetén, amennyiben a Vásárló az első termék megrendelését követően nem jelzi a Társaság részére, hogy a 8. ponttal összhangban további termékekre nem tart igényt, úgy az első megrendelést követően a Vásárló megrendelésének megfelelően havi vagy kéthavi rendszerességgel küldjük a további termék csomagot mindaddig, amíg a Vásárló nem nyilatkozik a jelen feltételekben jelzett elérhetőségek bármelyikén a további Termék megrendelésének lemondásáról. A Vásárló az adagok ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles megfizetni.

 bb) Éves adagok megrendelése

(i)  Éves adag egyszeri megrendelése

Éves adag egyszeri megrendelése esetén a Vásárló – a Termék típusától függően – 360, 720, vagy 1080 kapszulát/tablettát tartalmazó csomagot rendel meg. Ebben az esetben a Termék ellenértéke – függően az adott megrendelésre vonatkozó speciális feltételektől – az alábbi módokon kerülhet megfizetésre:

 • egyes konstrukciók esetén a Vásárló az éves adag teljes ellenértékét köteles megfizetni a csomag kézhezvételét követő 14 napon belül;
 • bizonyos esetekben a Társaság biztosítja a Vásárló részére azt a lehetőséget, hogy az éves adag ellenértékét a Vásárló havi részletekben fizesse meg. Ebben az esetben a Társaság az éves adag kézbesítésével egyidejűleg megküldi a Vásárló részére a 12 havi részletekre vonatkozó készpénzátutalási megbízásokat, amelyet a Vásárló legkésőbb az adott havi számla esedékessége napjáig köteles megfizetni. A havi részletek tekintetében a Vásárló előteljesítésre jogosult.
 • Éves adag folyamatos megrendelése

(ii)   Éves adag folyamatos megrendelése esetén a Vásárló – a Termék típusától függően – 360, 720, vagy 1080 kapszulát/tablettát tartalmazó csomagot rendel meg. Amennyiben a Vásárló az első éves termék megrendelését követően nem jelzi a Társaság részére, hogy a 8. ponttal összhangban további termékekre nem tart igényt, úgy az első megrendelést követően a Vásárló megrendelésének megfelelően éves rendszerességgel küldjük a 360, 720 vagy 1080 tablettát vagy kapszulát tartalmazó további termék csomagot mindaddig, amíg a Vásárló nem nyilatkozik a jelen feltételekben jelzett elérhetőségek bármelyikén a további Termék megrendelésének lemondásáról.

A Vásárló az adagok ellenérték a fenti, (i) pontban jelzett konstrukciók szerint fizeti meg, függően az adott megrendelésre vonatkozó speciális feltételektől. A további éves adagokra vonatkozó fizetési feltételek megegyeznek az első éves adagra vonatkozó fizetési feltételekkel.

Éves adag folyamatos megrendelése esetén a Társaság az évfordulót megelőzően emlékeztető értesítést küld a Vásárló részére, amelyben külön felhívja a Vásárló figyelmét a következő adag lemondásának lehetőségére.

A Vásárló a vonatkozó jogszabályok alapján a kézhezvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti a Terméket kizárólag bontatlan csomagolásban (a termék eredeti lezárásával) a 8. pontban részletezettek szerint. Ebben az esetben a Vásárló nem köteles a Termék ellenérétéknek megfizetésére. A Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-ban rögzített esetekben nem gyakorolhatja az elállás jogát, így különösen, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A Vásárló tehát a Termék felbontása esetén nem jogosult a szerződéstől elállni. Azon konstrukciók esetében, amikor a Termékkel egyidőben küldött ajándék is a csomag részét képezi, visszaküldés esetén a vásárló az ajándékot is köteles visszaküldeni.

A Vásárló bármikor jogosult a Társaságnál az ügyfélszolgálati telefonszá­mon 061-796-17-10, vagy postai levélben  1056 Budapest, Váci utca 81. címen vagy e-mailben info@omegamarine.hu a folyamatos megrendelési konstrukciók esetében a további Termékek megrendelését lemondani.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződés távollevők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt, fogyasztóval kötött adásvételi szerződésnek minősül, melyet a Társaság nem iktat.

 1. Kézbesítés

A Termékek a Vásárló részére a GLS futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. útján kerülnek kézbesítésre. (4a) Az első promóciós termék megrendelése, valamint (4ba) a havi vagy kéthavi adagok folyamatos megrendelése során a kiszállítás kizárólag a Magyar Posta Zrt.-n keresztül történik. A Vásárló a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS általi kézbesítést minden egyéb, interneten leadott megrendelés esetén kiválaszthatja. A Vásárló választásának hiányában a Társaság a leggyorsabb kézbesítési opciót választja. A küldeményt a Társaság a megrendelés kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül postázza. A megrendelések teljesítésére a Társaság illetve a beszállító raktárkészlete függvényében kerül sor. Amennyiben valamely megrendelés egy Termék készlethiánya miatt nem teljesíthető hiánytalanul, először a készleten lévő Termékek kerülnek postázásra. Amennyiben valamely Termék rendelését a Társaság nem tudja teljesíteni, arról a Vásárlót értesíti. Ha az ilyen Termék árát a Vásárló már megfizette, azt a Társaság visszatéríti. Ha egy Termék szállítását a Társaság nem, vagy csak hiányosan tudja teljesíteni, az a Vásárló más Termékekre leadott megrendeléseit nem érinti.

A Termékek személyes átvételére és személyes vásárlásra nincs lehetőség.

 1. Fizetés

Az egyedi küldemények vételára a kézbesítést követően a csatolt értékesítési bizonylat ellenében az ahhoz csatolt készpénz-átutalási megbízás útján fizethető meg.

A Társaság az egyes megrendelési konstrukciók speciális feltételeiben tájékoztatja a Vásárlót a postaköltség megfizetésének feltételeiről. Ellenkező kikötés hiányában a Vásárló köteles a teljes postaköltség megfizetésére.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozással kapcsolatos adatait jogosultak vagyunk a követelés érvényesítésével megbízott társaság részére átadni. Éves megrendelés esetén az esedékes számlafizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme esetén a Társaság jogosult a fennálló tartozást követeléskezelő társaság útján érvényesíteni a Vásárlóval szemben.

 1. Árváltoztatás

Esetleges jövőbeli áremelkedésről a Társaság minden esetben értesíti a Vásárlót.

 1. Elállási és felmondási jog

A Vásárló a szerződéstől az adott Termék kézbesítésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék, illetve annak csomagolása bontatlan (a termék eredeti lezárásával) került visszaküldésre. Folyamatos termékellátást biztosító konstrukciók esetében a Vásárlót az elállási jog valamennyi elem kézbesítésétől számított 14 napon belül megilleti az adott elem tekintetében.

A Vásárló a termék felbontása után nem jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben a Vásárló ily módon eláll a szerződéstől, úgy köteles a számára már kézbesített Terméket bontatlan csomagolásban (a termék eredeti lezárásával) visszajuttatni a Társaság részére. A Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül  visszatéríti a visszaküldött Termék árát (ideértve a szállítási költséget) a Vásárló elállása esetén, oly módon, ahogyan azt a Vásárló megfizette, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Társaság mindaddig visszatartja a Vásárló által már kifizetett vételár visszatérítését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a termék Termék visszaküldését.

Elállás esetén a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Vásárló köteles a szerződéstől történő elállásáról, illetve a jövőbeli szállítmányokról való lemondásáról a Társaságot levélben, e-mailben vagy telefonon értesíteni (1056 Budapest, Váci utca 81.; info@omegamarine.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 061-796-17-10)

Az elállási jogát a Vásárló valamennyi esetben a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található minta kitöltésével és a Társaság részére való eljuttatásával, vagy más olyan formában is gyakorolhatja, amelyből egyértelmű nyilatkozata az elállásra vonatkozóan kitűnik a Társaság számára. Szerződéstől való elállás minta itt található: www.omegamarine.hu/elerhetosegek/

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

9.1. Kellékszavatosság

A Vásárló Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A hibás termékek visszaszállítási címe: Natural Pharmaceuticals Kft., 1056 Budapest, Váci utca 81. Hibás teljesítés esetén a visszaszállítás díja a Társaságot terheli. A Társaság tisztelettel kéri a Vásárlókat, hogy a termékek esetleges visszaküldése előtt lépjenek kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.

Amennyiben a Társaság nem válaszol 14 napon belül a cserekérelemre, a Vásárló vonatkozó kérése elfogadottnak tekintendő. Az új termék kézbesítési költségét a Társaság viseli.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egy időben, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Panaszkezelés, igényérvényesítés

A Vásárló panaszával megkeresheti a Társaságot az alábbi elérhetőségek bármelyikén: e-mail: info@omegamarine.hu, telefon: 061-796-17-10, cím: 1056 Budapest, Váci utca 81.

Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és közli a Vásárlóval.

Amennyiben a Társaság által alkalmazott panaszkezelési móddal nem elégedett, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A magyarországi békéltető testületek listája, székhelye, telefonos és internet elérhetősége, valamint levelezési címe itt található: https://bekeltetes.hu/udvozlo. Továbbá a Vásárló ezen kívül fogyasztói panaszt nyújthat be a lakóhelye, a vásárlás helye szerint illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályánál is. A kormányhivatalok listája és elérhetőségei itt található: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségi adatai: (i) posta: 1253 Budapest, Pf.:10., (ii) e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , (iii) honlap: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa ; https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas weboldalon keresztül (iv) a Vásárló ügyfélkapuján keresztül, (v) e-Papír felület: név (címzett) : Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület; (vi) Hivatali Kapu: Rövid név: BBT, Teljes név: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület, KRID: 469532362, (vii) székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., (viii) Telefon: +36 (1) 488 21 31.

Az Európai Unió online vitarendezési platformjának elérhetősége: ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Fizetési késedelem, követelésbehajtás

Fizetési késedelem esetén a Társaság első lépésként SMS-ben, e-mailben vagy telefonon küld értesítést a Vásárló részére a tartozás fennállásáról, majd a követelésbehajtó cég értesítése előtti utolsó lépésként papíralapú fizetési felszólítást küld két alkalommal, amelyek költségének fedezésére az alábbiak szerint kötbérfizetési kötelezettség terheli a Vásárlót. Az első postai úton megküldött fizetési felszólítás költségeinek fedezésére 500 Ft mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli a Vásárlót, a második postai úton megküldött fizetési felszólítás esetén pedig 700 Ft mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli a Vásárlót. A fizetési határidő lejártát követő 30. napot követően a Társaság jogosult a Vásárlóval szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél követeléskezelő társaságot megbízni. Ezen esetben a Társaság a Vásárlóval  szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben a Vásárló természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – jogosult harmadik fél követeléskezelő társaságnak, a Nemzetközi Követeléskezelő Kft.-nek (székhely: 9161 Győrsövényház, Ady Endre u. 7.; cégjegyzékszám:  08-09-030556; ) átadni.

Az átadandó személyes adatok:

 • a Vásárló személyének beazonosításához szükséges adatok: Név, Születési idő
 • a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok: Cím, Telefonszám, E-mail cím
 • a követelés azonosításához szükséges adatok: Rendelési adatok, Számlasorszám, a tartozás összege

Amennyiben a Társasága tartozás behajtása érdekében külső szolgáltatót – különösen követeléskezeléssel foglalkozó társaságot; a Nemzetközi Követeléskezelő Kft.-t veszi igénybe, erről a Vásárlót a fizetési emlékeztetőben értesíti. A Vásárló köteles megfizetni a követeléskezeléssel foglalkozó társaság igénybevétele miatt felmerülő díjat, költséget, kiadást melynek mértéke 3300 Ft. A vásárló tudomásul veszi, hogy éves termék megrendeléskor bármely részlet 30 napon túli késedelme esetén a fennmaradó tartozás egy összegben esedékessé válik a társaság felé, a teljes tartozást lejárttá teszi, és a Társaság jogosult azt követelésbehajtó társaság útján érvényesíteni a Vásárlóval szemben.

 1. Egyéb feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A Társaság fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására, amely a https://www.omegamarine.hu oldalon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.omegamarine.hu honlapon érhetőek el.

Utoljára frissítve: 2024.03.27