Foto Jatek Szabalyzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

“Természetesen jó társaságban”

(a továbbiakban: Játékszabályzat)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A “Természetesen jó társaságban” elnevezésű fotópályázatot (a továbbiakban: “Verseny”) a Natural Pharmaceuticals szervezi, amely egy korlátolt felelősségű társaság, székhelye Budapest, 1056 Váci utca 81. Cégjegyzékszáma: cg. 01-09182955; Fővárosi Törvényszék Adószáma: 24797922-2-41.

(a továbbiakban: “Szervező”).

1.2. A jelen Játékszabályzat határozza meg a Versenyben való részvéte és a Verseny lebonyolításának szabályait, valamint a Verseny résztvevői és a Szervező jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Verseny Magyarországon kerül megrendezésre.

1.4. A Versenyben való részvétellel a Versenyző kifejezetten elfogadja jelen Játékszabályzatot, és vállalja azok betartását.

1.5. A Verseny résztvevői magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit.

1.6. A Verseny időtartama alatt a Játékszabályzat megtekinthető a Natural Pharmaceuticals Ügyfélszolgálatán, a 1056 Budapest, Váci utca 81. szám alatt, valamint online, az www.omegamarine.hu/fotojatek oldalon.

1.8. Az Üzemeltető a Versenyt hagyományos postai szolgáltatásokon (a továbbiakban: “Posta”), valamint a https://omegamarine.hu/fotojatek/ saját honlapján (a továbbiakban: “Honlap”) keresztül bonyolítja le.

2. A VERSENY TÁRGYA ÉS CÉLJA

2.1. A Verseny célja, hogy – a Játékszabályzatban meghatározott rendelkezésekre is figyelemmel – a Natural Pharmaceuticals étrend-kiegészítőket természetes környezetben bemutató, eredeti fényképek kerüljenek kiválasztásra és díjazásra a Szervező szubjektív preferenciái alapján.

2.2. A Verseny a Szervező termékeinek népszerűsítése, hirdetése és reklámozása céljából kerül megrendezésre.

3. A VERSENY IDŐTARTAMA

3.1. A Verseny 2022. június 14-én 09:00 órától 2022. szeptember 30-án 23:59:59 óráig tart.

3.2. A Verseny meghirdetésére a Honlapon kerül sor.

4. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

4.1. A Verseny résztvevőire (a továbbiakban: “Versenyzők”) vonatkozó feltételek:

a. felnőtt, cselekvőképességükben nem korlátozott személyek,

b. a Natural Pharmaceuticals azon ügyfelei, akik a Natural Pharmaceuticals bármelyik étrend-kiegészítőjéből legalább 11.990.- Ft összegben rendeltek és ezt az összeget megfizették / jelenleg fizetik.

c. azok, akik a jelen Játékszabályzatot elolvasták, annak tartalmát és az abban foglalt rendelkezéseket megismerték és magukra kötelezőnek fogadják el, és vállalják a Versenyen ezen szabályok szerinti részvételt
d. azok a személyek, akiknek nincs lejárt fizetési kötelezettsége a Natural Pharmaceuticals felé.

4.2. Nem lehetnek Versenyzők a Szervező alkalmazottai, képviselői és a vele együttműködő felek, a Verseny előkészítésében és lebonyolításában részt vevő személyek, valamint ezek közvetlen hozzátartozói, házastársai, gyermekei, szülői, testvérei és élettársaik.

4.3. A versenyzők saját akaratukból és ingyenesen vesznek részt a versenyen.

5. PÁLYAMŰVEK BEÉRKEZÉSE

5.1. A Versenyzők olyan fénykép elküldésével vehetnek részt a versenyben, amelyen az általuk megvett Natural Pharmaceuticals termékekkel együtt, természetes környezetükben mutatják be magukat (a továbbiakban „Pályamű”).

5.2. Az 1. pontban leírt Pályaműként beküldött pályaműveknek (a továbbiakban: „Verseny Nevezés”) a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a. tematikájában kapcsolódik a versenyfeladathoz,

b. eredeti,

c. egyetlen szerző készítette.

5.3. Tilos olyan Pályaműveket beküldeni a versenyre, amelyek jogszabályba ütköznek vagy sértik a Játékszabályzatban foglaltakat, különösen:

a. általánosan vulgárisnak, becsmérlőnek vagy obszcénnek tekinthető, valamint a jogi vagy erkölcsi normákat sértő pályaművek,

b. erőszakot, gyűlöletet vagy megkülönböztetést (faji, kulturális, etnikai, vallási, filozófiai stb.) tartalmaznak,

c harmadik személyek személyiségi jogait vagy méltóságát megsértik.

5.4. Érvényes Verseny Nevezésnek minősül, ha a Pályaművet a Játékszabályzatban meghatározott irányelveknek megfelelően és a Verseny időtartama alatt beküldték:

a. postai úton a következő címre: Váci utca 81, 1056 Budapest, Váci utca 81,, a következő megjegyzéssel: Natural Pharmaceuticals Ügyfélszolgálat 1056 Budapest, Váci utca 81: „Fotópályázat” megjegyzéssel. A Pályázatra való nevezés időpontjának az a nap minősül, amikor a Pályamű a Szervező címére megérkezik.

b e-mailben a következő címre: info@omegamarine.hu, tárgyként megjelölendő: “Jatek”.

c a www.omegamarine.hu/fotojatek honlapon elérhető űrlapon.

5.5. A Versenyzők által beküldhető Pályaművek száma nem korlátozott.

5.6. Minden Versenyző csak egyetlen díj elnyerésére jogosult.

5.7. A Versenyen való részvételre csak a helyesen beadott és a Játékszabályzatban meghatározott összes adatot tartalmazó Pályaművek jogosultak.

6. NYEREMÉNYEK

6.1. A Szervező a Verseny nyerteseinek – akik kiválasztására a Játékszabályzat 7.2. és 7.3. pontja szerint kerül sor – az alábbi 6.2. pontban részletesen leírt díjakat ítéli oda.
.
6.2. A Versenyen 16 díjat osztanak ki.

6.2.1 Egy darab 1. helyezés (a továbbiakban “1. Díj”): VORWERK által gyártott Thermomix TM6 típusú, többcélú konyhai eszköz 564.990 Ft értékben, valamint a díjjal összefüggő adókötelezettségek megfizetéséhez szükséges összeg.

6.2.2. Két 2. helyezés (a továbbiakban: “2.Díj”): Samsung QLED QE43Q67AAU (43″) televíziókészülékek 219.990 Ft értékben, valamint a díjjal összefüggő adókötelezettségek megfizetéséhez szükséges összeg.

6.2.3. Három 3. helyezés (a továbbiakban: “3. Díj”): KROSS városi kerékpárok 179.990 Ft értékben, valamint a díjjal összefüggő adókötelezettségek megfizetéséhez szükséges összeg.

6.2.4. Tíz 4. helyezés (a továbbiakban: “4. Díj”): Egyéves Multivitamina+ étrend-kiegészítő készlet 19.900 Ft értékben, valamint a díjjal összefüggő adókötelezettségek megfizetéséhez szükséges összeg.

6.3. A Szervező köteles kiszámítani és megfizetni a Díjakkal kapcsolatban felmerült adókat, egyéb közterheket, valamint tájékoztatja a nyerteseket arről, hogy eleget tesz az adózási kötelezettségének.

6.4. A Versenyzők nem kérhetik, hogy a nyereményüket más egyenértékű jutalomra cseréljék. Amennyiben a fent említett nyeremények a Győztes kihirdetésekor nem állnak rendelkezésre, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt egy hasonló értékű nyereménnyel helyettesítse.

6.5. A Versenyzők nem jogosultak a Nyeremények sajátos jellemzőit megválasztani.

6.6. A Versenyzők nem jogosultak a Díj átvételéhez való jogukat harmadik fél részére átruházni.

7. A VERSENY EREDMÉNYE ÉS A DÍJ ÁTVÉTELE

7.1. A Verseny Győztesének kiválasztására a Szervező kijelöl egy 3 fős, a Szervező képviselőiből álló zsűrit (a továbbiakban: “Zsűri”).

7.2. A Zsűri 2022.10.05. és 2022.10.10. között választja ki a legérdekesebbnek ítélt Pályaműveket, valamint azok szerzőit, a Győzteseket (a továbbiakban: “Győztes”). A Pályaműveket azok szerzői eredetisége szempontjából kell értékelni.

7.3. A Zsűri jegyzőkönyvet vesz fel az egyeztetéseiről.

7.4. A Verseny eredménye a Győztesek kiválasztásától számított 14 napon belül közzétételre kerül a Honlapon.

7.5. A Győzteseket telefonon, e-mailben vagy hagyományos postai úton küldött üzenetben értesítik a nyereményről. Az értesítésre a Győztesek kiválasztásának napjától számított 2 munkanapon belül kerül sor. A Győztesek az értesítés mellett az esetlegesen szükséges további lépésekről is tájékoztatást kapnak.

7.6. A Nyeremény átvételére való jogosultság előfeltétele, hogy a Versenyzők eleget tegyenek annak a kötelezettségüknek, hogy a Szervező címére elküldjék a kitöltött és aláírt nyereményátvételi jegyzőkönyvet, amelyet a Szervező biztosít.

7.7. A Nyeremények átadására a kötelező jogi és adózási rendelkezések figyelembevételével kerül sor.

7.8. A tárgynyeremények postai úton vagy futárszolgálattal kerülnek kézbesítésre a Győztes által megadott címre.

7.9. A Díjak átadására legkésőbb 2022. november 30-ig kerül sor.

7.10 Amennyiben a Győztes elmulasztja a Szervező által küldött Díjat átvenni, úgy az átvétel hiánya úgy értelmezendő, hogy a Győztes lemond a Díjról.

7.11 A Győztes nem szerez jogot a Díj átvételére, és elveszíti minden további jogosultságot abban az esetben, ha megsérti a jelen Pályázati Feltételek bármelyik rendelkezését.

8. PANASZELJÁRÁS

8.1. A Versennyel kapcsolatos panaszokat a következő címre lehet elküldeni írásban:
Natural Pharmaceuticals Ügyfélszolgálat 1056 Budapest, Váci utca 81., “Fotópályázat” megjegyzéssel, a Verseny lezárásától számított 14 napon belül (postai feladás dátumát a postai bélyegző tanúsítja). Az ezen időpont után bejelentett panaszoknak nincs joghatása, ami azonban nem zárja ki a Pályázó jogát, hogy igényét bíróság előtt érvényesítse.

8.2. Panaszt csak a Versenyzők nyújthatnak be.

8.3. Az írásbeli panaszokat “Fotópályázat” megjegyzéssel kell elküldeni, és tartalmaznia kell a versenyző vezeték- és utónevét, pontos címét, valamint a panasz okának és a versenyző igényének pontos leírását és megjelölését.

8.4. A panaszokat a Szervező azok beérkezésétől számított 30 napon belül kezeli. A Szervező a panasz feldolgozásának napjától számított 7 napon belül a panaszban megadott címre küldött ajánlott levélben értesíti a versenyzőt a döntéséről.

9. SZERZŐI JOG

9.1. A Versenyre való nevezéssel a Versenyzők kijelentik, hogy:

a. mint szerzőket, korlátlanul megilletik őket a Pályaművek feletti szerzői és kapcsolódó vagyoni jogok a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek teljesítéséhez, és különösen a 9.4. pontban említett felhasználási jog biztosításához szükséges terjedelemben, és hogy felelősséget vállalnak minden esetleges szerzői jogi jogsértésért ebben a tekintetben,

b. a Versenyre benevezett Pályaművek semmilyen körülmények között nem sértenek kötelező jogszabályi rendelkezéseket, valamint harmadik személyek szerzői jogait, szellemi tulajdonjogait és személyiségi jogait.

c. a szerzői jogok és a kapcsolódó vagyoni jogok, amelyeket a Pályaművekkel kapcsolatban gyakorolnak, nincsenek zálogjoggal terhelve, továbbá nem terhelik őket harmadik személyek jogai.

9.2. A Pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pályaművet elektronikus vagy nyomtatott formában, részben vagy egészben – többszörözés, rögzítés és terjesztés útján – sajtóanyagokban, promóciós és marketing anyagokban, a Natural Pharmaceuticals Group belső üzeneteiben és bármely ”landing page-én” (landing page), közösségi média oldalain és nyomtatott anyagaiban felhasználják és terjesszék, valamint hogy a Pályaművön képmását, keresztnevét és városának nevét feltüntessék és azt közzétegyék.

9.3. Abban az esetben, ha harmadik személyek a szerzői jogaik, vagyoni jogaik vagy személyiségi jogaik megsértése miatt igényt támasztanak a Szervezővel szemben a Pályamű felhasználása miatt, a Versenyző vállalja, hogy viseli a harmadik személyek igényeivel kapcsolatos összes költséget, beleértve az esetleges kártérítés összegét is.

9.4. Attól a pillanattól kezdve, hogy a Pályaművet a Versenyző beküldi, a Szervező ingyenesen kizárólagos felhasználási jogot, valamint hozzájárulást és engedélyt szerez arra, hogy a Pályaművet a Natural Pharmaceuticals csoport részeként, az általa megfelelőnek ítélt bármely felhasználási módon, – beleértve a magyar szerzői jogról szóló törvényben (1999. évi LXXVI. törvény) meghatározott felhasználási módokat is – így különösen a következők útján felhasználja: bármilyen eszközzel és bármilyen formában történő végleges vagy ideiglenes rögzítés és a Pályamű egyes részleteinek vagy egészének többszörözése; a Pályamű átdolgozása, elrendezésének megváltoztatása vagy bármilyen más változtatás elvégzése; számítógépen történő elmentése vagy reklámújság formájában történő felhasználása; a reklámújság tetszőleges példányszámú kiadása; valamint felhasználása kiadványokban, konferenciákon, interjúkban, a médiában, reklámokban, a Szervező honlapján, valamint közösségi média oldalain (Facebook, Instagram, LinkedIn).

9.5. A Natural Pharmaceuticals csoport a következő gazdasági társaságokat foglalja magában:

-Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.

-Natural Pharmaceuticals Kft. (székhely: Budapest, 1056 Váci utca 81. szám, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-182955 szám alatt)

-UAB “Natural Pharmaceuticals” (székhely: K.Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas, bejegyezve a cégjegyzékbe 303095490 szám alatt.)

10. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

10.1 A Natural Pharmaceuticals Sp. Z.o.o, amelynek székhelye Varsó, Lengyelország, ul. Domaniewska 28., és amely a Varsó Főváros Kerületi Bíróság XIII. Gazdasági Osztálya által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásba a (KRS) 00003430007 számon van bejegyezve, adóazonosító száma (NIP): 9512298527, és a A Natural Pharmaceuticals korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1056 Budapest, Váci utca 81. cg. 01-09182955, adószáma: 24797922-2-41 közösen jár el, mint az Ön Adatkezelője. Az Ön személyes adatai a Verseny keretein belül, annak céljaival összhangban kerülnek feldolgozásra, azaz a Verseny lebonyolításával és végrehajtásával kapcsolatos célokra, beleértve a Nyeremény átadását, az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítését (a jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja) , valamint saját termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos közvetlen üzletszerzés céljából (jogos érdek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján). A Versenyzőknek joguk van az adataikhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez, azok feldolgozásának korlátozásához, az adathordozhatósághoz. Továbbá jogosultak a hozzájárulás bármikor történő visszavonására, kérhetik adataik törlését, valamint a felügyeleti hatóságnál panaszt tehetnek. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Versenyzőket, hogy bár önkéntesen dönthetnek adataik megadásáról, a Versenyben való részvételhez és a Nyeremények átvételéhez, valamint az esetleges panaszok feldolgozásához ezek megadása kötelező.

10.2 A Versenyző hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Versennyel összefüggésben kezelje, beleértve a nyertes keresztnevének és lakóhelyének nyilvánosságra hozatalát az Adatkezelő promóciós anyagaiban (szórólapokon vagy a honlapon).

10.3 A személyes adatok kezelése és feldolgozása a 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint történik.

10.4 Az Adatkezelő a Versenyzők következő adatait gyűjti és kezeli: vezetéknév, keresztnév, lakóhely / levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, képmás.

10.5 Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Versenyzők adatai nem kerülnek automatikus feldolgozásra és nem képezik profilalkotás tárgyát.

10.6 A Versenyzők adatai nem adhatók ki harmadik személyeknek, kivéve a jogszabályokban meghatározott szervezeteket, valamint az együttműködő szervezeteket, a rájuk vonatkozó megbízási szerződés alapján, a fent leírt cél eléréséhez szükséges mértékben.

10.7 A Versenyzők adatait a fent leírt célok eléréséhez szükséges ideig tárolják.

10.8 Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a személyes adatok kezelésének felügyelete céljából. Az adatvédelmi tisztviselő az alábbi e-mail címen érhető el: DPO@natural.pl.

10.9 A Versenyzők jogosultak az Adatkezelőhöz vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulni az itt megadott elérhetőségeken keresztül az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik gyakorlása érdekében, nevezetesen a tájékoztatáshoz való jog, a hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz kapcsolódó jogaik gyakorlása érdekében. A Versenyző jogosult továbbá panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helye van, ahol dolgozik, vagy ahol az állítólagos jogsértés történik. Panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) lehet benyújtani (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu). A Versenyző továbbá jogorvoslattal élhet. Ilyen esetben az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható annak a tagállamnak a bírósága előtt is, ahol a Versenyző szokásos tartózkodási helye található.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 A Verseny lebonyolítója nem vállal felelősséget a Magyar Posta (a Magyar Posta Zrt.) semmilyen tevékenységéért, különösen azokért, amelyek a Versenybe benevezett Pályamű elvesztését vagy megrongálódását eredményezik, vagy késedelmet okoznak annak kézbesítésében.

11.2 A Verseny Szervezője nem vállal felelősséget az internetkapcsolatért, különösen a megszakadt vagy akadozó kapcsolatért, amelyek a Verseny Nevezés elvesztését vagy károsodását okozhatják.

11.3 A jelen Pályázati Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

11.4 A Versennyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságába tartozik.

11.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Pályázati Feltételeket módosítsa, amennyiben kötelező jogszabályi rendelkezések megváltoznak és ezek a rendelkezések a jelen Versenyt érintik, valamint a Verseny időpontjának megváltoztatására. A jelen Pályázati Feltételek módosításai a közzététel pillanatától válnak kötelezővé.

11.6 A Versenyben való részvétellel kapcsolatos minden költséget, beleértve a Verseny Nevezés feladásának költségeit is, a Versenyző viseli.

11.7 A jelen Pályázati Feltételek a Verseny kezdetének időpontjában lépnek hatályba.

Budapest, 2022.06.11